Oferta


Przedkładamy Państwu ofertę badania sprawozdania finansowego, wyrażając nadzieję, że w przypadku zainteresowania naszą propozycją, będziemy mieli szansę skonkretyzowania zasad współpracy.

Usługa badania spełnia wymogi ustawy o rachunkowości oraz normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzamy etapami:

      Etap 1
    

Rozpoznanie organizacji rachunkowości, zapoznanie się z systemem kontroli wewnętrznej, uczestnictwo badających w inwentaryzacji. Na tym etapie jeżeli jest takie życzenie jednostki udzielamy bieżących konsultacji związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

      Etap 2
    

Weryfikacja sprawozdania finansowego, zasadniczo wg dokumentacji, omówionej z osobami odpowiedzialnymi za sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki na etapie planowania badania.

      Etap 3
    

Propozycja wprowadzenia ewentualnych zmian do przedstawionego biegłym sprawozdania finansowego.

Na podstawie przeprowadzonego badania przedłożymy Państwu następujące dokumenty:

Opinię o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Raport uzupełniający opinię zawierający istotne informacje o badanej jednostce, przedstawiający wyniki uzasadniające wyrażoną opinię. Syntetycznie omawiamy poszczególne pozycje sprawozdania finansowego, a część raportu dot. oceny sytuacji finansowej jednostki jest przedstawiona w sposób umożliwiający całościową ocenę sytuacji majątkowej i finansowej firmy.
W tej części raportu przedstawiamy:

 

Analizę pionową i poziomą bilansu okresu badanego i dwóch okresów sprawozdawczych poprzedzających okres badany.

Analizę wyniku finansowego i ocenę wpływu poszczególnych czynników kształtujących wynik finansowy.

Zestawienie wskaźników analitycznych (zyskowności, płynności finansowej, wypłacalności)

Informację o przepływach pieniężnych w poszczególnych działalnościach jednostki (operacyjna, inwestycyjna, finansowa), jeżeli jednostka takie sprawozdanie sporządzi.

Ocenę zdolności kontynuacji działalności na postawie ustaleń wynikających z badania.

     

List do Zarządu, jeżeli ustalenia badania tego wymagają.
Kwestionariusz należy przesłać mailem na adres : regnitum@wp.pl
lub listownie na akdres : Regnitum Sp. z o.o., 81-458 Gdynia, ul.Szczeblewskiego 15
szczegółowe informacje umieszczone są w kontaktach.


 
 
  

Zakres badania

Zachęcamy, by badanie sprawozdania finansowego było poprzedzone badaniem wstępnym. Udzielamy także konsultacji związanych z przygotowaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Czas badania

Uzależniony jest od wielkości firmy i złożoności zagadnień.
Badanie prowadzone jest przez biegłego rewidenta lub zespół także z udziałem asystentów.

Wynagrodzenie

Za świadczone usługi badania ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Uzależnione to jest min. od: wielkości podmiotu (sumy bilansowej, przychodów z działalności, ilości zatrudnionych), rodzaju prowadzonej działalności, stopnia trudności badania.

  
 
 
   
 

webdesign Jacek Stachura